Εmbracing Immigrants at School: Tools for An Inclusive Education

Εmbracing Immigrants at School: Tools for An Inclusive Education

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν με απαραίτητη τη δήλωση συμμετοχής.

Εγγραφή: https://registrations.imhbusiness.com/cart/ 

Πηγή