• Posted 18-Jun-2019

EU to invest nearly €225 million in security research

The European Commission has selected 38 projects for funding that for the next two to four years will advance security research in six different areas.

Ελληνικό Κείμενο

The European Commission has selected 38 projects for funding that for the next two to four years will advance security research in six different areas:

 • Disaster-resilient societies: 8 projects will receive a total of €53.2 million
 • The fight against crime and terrorism: 8 projects will receive a total of €52.8 million
 • Digital security: 8 projects will receive a total of €48.4 million
 • Border and external security: 7 projects will receive a total of total €39.5 million
 • Protecting the infrastructure of Europe and the people in the European smart cities: 3 projects will receive a total of nearly €23 million
 • General matters: 4 projects will receive a total of nearly €8 million

The €229.4 million funding comes from Horizon 2020, the EU’s €80 billion research and innovation programme. The EU's financial contribution is made in the form of grants that can be up to 100% of the project’s total budget.

 • The INGENIOUS project will receive €8 million in EU funds to equip the first responders to emergencies and disasters with a toolkit for a quick and coordinated response. This toolkit will use the latest technological developments to better protect teams, improve their operational capacity, assist them in saving lives, and ensure their safe return from the disaster scene.
 • The PHOENIX project, with nearly €8 million in EU funds, aims to build a cyber-shield to protect Europe’s energy infrastructure. It would enable the detection and prevention of security incidents and attacks in order to guarantee the continuity of operations, and therefore minimise the impact on end-users.
 • The InfraStress project will receive nearly €8 million in EU funds to improve the resilience and protection capabilities of sensitive industrial sites in Europe that are exposed to large-scale threats and hazards. The project aims to integrate currently fragmented security solutions and technologies to create a system that can detect cyber and physical threats, analyse the situation, assess the resilience and provide solutions tailored to each site.

All projects were selected for funding via three competitive calls for proposals launched on 15 March 2018:

 • Protecting the infrastructure of Europe and the people in the European smart cities
 • Security
 • Digital security

230 project applications, accounting for a total of €1.4 billion of requested EU co-funding, were received by the call deadline on 28 August 2018. The total available budget for the calls was €206 million. The European Commission decided to increase this amount due to the high priority of security research at the EU level.

The selected projects received the highest marks in a peer evaluation process run by the European Commission’s Research Executive Agency (REA) with the help of external experts.

The REA will manage 36 of the selected projects and is finalising the preparation and signature of grant agreements with beneficiaries. Most projects will start before summer 2019 and will run for two to four years.

Πηγή: https://ec.europa.eu/info/news/eu-invest-nearly-eu225-million-security-research-2019-may-14_en

 

 

Η ΕΕ θα επενδύσει σχεδόν 225 εκατομμύρια ευρώ στον τομέα της έρευνας για την ασφάλεια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε 38 προγράμματα για χρηματοδότηση, τα οποία για τα επόμενα δύο έως τέσσερα χρόνια θα προωθήσουν την έρευνα στον τομέα της ασφάλειας σε έξι διαφορετικούς τομείς:

 • Κοινωνίες ανθεκτικές στις καταστροφές: 8 προγράμματα θα λάβουν συνολικά 53,2 εκατ. ευρώ
 • Καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας: 8 προγράμματα θα λάβουν συνολικά 52,8 εκατομμύρια ευρώ
 • Ψηφιακή Ασφάλεια: 8 προγράμματα θα λάβουν συνολικά 48,4 εκατομμύρια ευρώ
 • Εξωτερική Ασφάλεια στα σύνορα: 7 προγράμματα  θα λάβουν συνολικά 39,5 εκατ. ευρώ
 • Προστασία των υποδομών της Ευρώπης και των ανθρώπων στις ευρωπαϊκές «έξυπνες πόλεις»: 3 προγράμματα θα λάβουν συνολικά σχεδόν 23 εκατομμύρια ευρώ
 • Γενικά θέματα: 4 προγράμματα θα λάβουν συνολικά περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ

Η χρηματοδότηση ύψους 229,4 εκατομμυρίων ευρώ προέρχεται από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ ύψους 80 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η χρηματοδότηση της ΕΕ γίνεται με μορφή επιχορηγήσεων που μπορούν να φθάσουν μέχρι και το ποσοστό του 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

 • Το πρόγραμμα INGENIOUS θα λάβει  8 εκατ. ευρώ  από κοινοτικούς πόρους για να εξοπλίσει τους πρώτους ανταποκριτές σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και καταστροφές με μια εργαλειοθήκη για γρήγορη και συντονισμένη αντίδραση. Αυτή η εργαλειοθήκη θα χρησιμοποιεί τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις για την καλύτερη προστασία των ομάδων, τη βελτίωση της επιχειρησιακής τους ικανότητας, την υποβοήθησή τους στη διάσωση ζωών και τη διασφάλιση της ασφαλούς επιστροφής τους από τον τόπο καταστροφής.
 • Το πρόγραμμα PHOENIX, με κονδύλια ύψους περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ από κοινοτικούς πόρους, έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια ασπίδα στον κυβερνοχώρο για την προστασία της ενεργειακής υποδομής της Ευρώπης. Θα μπορεί να επιτρέψει την ανίχνευση και την πρόληψη συμβάντων και επιθέσεων ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια των επιχειρήσεων και να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος στους τελικούς χρήστες.
 • Το   πρόγραμμα InfraStress θα λάβει περίπου 8 εκατ. ευρώ από κοινοτικούς πόρους για τη βελτίωση των δυνατοτήτων πρόληψης και προστασίας των ευαίσθητων βιομηχανικών χώρων στην Ευρώπη που εκτίθενται σε απειλές και κινδύνους μεγάλης κλίμακας. Το έργο στοχεύει στην ενσωμάτωση λύσεων και τεχνολογιών ασφάλειας, που έως σήμερα δεν λειτουργούν ενιαία, ώστε να δημιουργηθεί ένα σύστημα που να μπορεί να ανιχνεύσει απειλές στον κυβερνοχώρο αλλά και φυσικές απειλές, να αναλύσει την κατάσταση, να αξιολογήσει  και να παράσχει προσαρμοσμένες λύσεις.

Όλα τα προγράμματα που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση μέσω τριών ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που ξεκίνησαν στις 15 Μαρτίου 2018:

 • Προστασία της υποδομής της Ευρώπης και των ανθρώπων στις ευρωπαϊκές έξυπνες πόλεις
 • Ασφάλεια
 • Ψηφιακή Ασφάλεια

Μέχρι την τελική προθεσμία της 28ης Αυγούστου 2018 υποβλήθηκαν 230 αιτήσεις έργων για συγχρηματοδότηση που ανέρχονταν στο ύψος των 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις προσκλήσεις ήταν 206 εκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αυξήσει το ποσό αυτό λόγω της υψηλής προτεραιότητας που δόθηκε  στην έρευνα στον τομέα της ασφάλειας σε επίπεδο ΕΕ.

Τα προγράμματα που επιλέχθηκαν, έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία σε μια διαδικασία αξιολόγησης, η οποία διεξήχθη από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (REA) με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων.

Η REA θα διαχειριστεί 36 από τα επιλεγμένα έργα και ολοκληρώνει την προετοιμασία και την υπογραφή των συμφωνιών επιχορήγησης με τους δικαιούχους. Τα περισσότερα από αυτά τα έργα θα ξεκινήσουν πριν από το καλοκαίρι του 2019 και θα διαρκέσουν για δύο έως τέσσερα χρόνια.

Πηγή: https://ec.europa.eu/info/news/eu-invest-nearly-eu225-million-security-research-2019-may-14_en