Οικοσελίδα » ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου σε τέσσερα εγκεκριμένα ευρωπαϊκά προγράμματα

Συμμετοχή του ΕΓΚ σε εγκεκριμένα ευρωπαϊκά σχέδια

Ένας από τους βασικούς στόχους κάθε χρονιάς είναι η συμμετοχή του ΕΓΚ σε ευρωπαϊκά σχέδια με την ιδιότητα του συντονιστή ή του εταίρου. Κατά το 2013, το ΕΓΚ εντάχθηκε σε δύο νέα ευρωπαϊκά σχέδια. 

Το πρώτο είναι το σχέδιο με τίτλο «Expero4Care - Expero model to assess the quality of the learning outcome in Healthcare trainings», το οποίο εγκρίθηκε στο πλαίσιο της δράσης Leonardo Da Vinci – Μεταφορά Καινοτομίας - του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης. Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη ζήτηση για κατάρτιση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και τη σημασία που αποδίδεται στα μοντέλα διασφάλισης ποιότητας για τα μαθησιακά αποτελέσματα στις πολιτικές της Ε.Ε., το σχέδιο «Expero4Care» στοχεύει να δημιουργήσει ένα διεθνές πρότυπο πιστοποίησης της κατάρτισης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Το δεύτερο σχέδιο με τίτλο «Reclaiming Europe» αποτελεί μια συνεργασία του ΕΓΚ με το ΡΙΚ για την παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων. Με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το σχέδιο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τις επικείμενες ευρωεκλογές και στην ενθάρρυνση του κοινού ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων.

Επίσης, κατά το 2013, το ΕΓΚ συνέχισε επιτυχώς το συντονισμό του σχεδίου «EUROPE’s EYEs Are Open», το οποίο αποτελεί συνέχεια του επιτυχημένου σχεδίου «CYRPUS’ EYEs Are Open» στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες». Το ΕΓΚ συντονίζει το σχέδιο με στόχο τη δημιουργία επιτυχών σχέσεων διακρατικής ανταλλαγής μεταξύ νέων και καταξιωμένων επιχειρηματιών.

Έτος εντατικών εργασιών αποτέλεσε το 2013 και για το σχέδιο «Le-MATH: Learning Mathematics through new communication factors», στο οποίο το ΕΓΚ συμμετέχει ως εταίρος. Το σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της δράσης COMENIUS – Πολυμερή Σχέδια του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης και έχει στόχο την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για τη διδασκαλία και εκμάθηση των μαθηματικών μέσω νέων παραγόντων επικοινωνίας.

Παράλληλα, το ΕΓΚ συνέχισε να εργάζεται για τη διάχυση των αποτελεσμάτων και τη βιωσιμότητα τριών ευρωπαϊκών σχεδίων, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, μέσω συμμετοχής σε εκδηλώσεις για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, διοργάνωση συνεδρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων κλπ. Αυτά είναι το σχέδιο «CASC-Cities and science communication: innovative approaches to engaging the public» για την προσέλκυση της κοινωνίας προς την επιστήμη (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο), το σχέδιο «WISHES- Web-based Information Service for Higher Education Students» (Erasmus Mundus) για την αύξηση της ελκυστικότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης και το σχέδιο «CAREER-EUshop- CAREER-EUshop: One-Stop-Service-Career-Guidance-Shop for Europe» (Grundtvig) για τη βελτίωση των υπηρεσιών, μεθόδων και πρακτικών του επαγγελματικού προσανατολισμού.

Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά το κάθε εγκεκριμένο ευρωπαϊκό σχέδιο. Για την περιγραφή του κάθε ευρωπαϊκού σχεδίου (ονομασία, θεματική κατηγορία, περιγραφή, αντίκτυπος, προϋπολογισμός, συντονιστής, εταίροι, είδος δράσης, διάρκεια, χρηματοδότηση από την Ε. Ε. και ιστοσελίδα) επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει:

  1. Expero4Care
  2. Reclaiming Europe
  3. ΕUROPE’s EYEs Are Open
  4. Le-MATH
  5. CAREER-EUshop

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεπτείτε την ιστοσελίδα του κάθε σχεδίου:

 


 

Not Logged In

 


 

EOC Calls

July 2016
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
July 2016

Photo Gallery