• Posted 12-Feb-2019

EU-Japan trade agreement on track to enter into force in February 2019

The European Commission welcomed the approval in the European Parliament of the EU-Japan Economic Partnership Agreement and the EU-Japan Strategic Partnership Agreement.

Ελληνικό Κείμενο

 

The trade agreement negotiated by the Commission is the first ever to include an explicit reference to the Paris climate agreement. It will create an open trading zone covering 635 million people and almost one third of the world's total GDP. The Strategic Partnership Agreement is the first ever bilateral framework agreement between the EU and Japan.

The EU-Japan Economic Partnership Agreement will remove the vast majority of the €1 billion of duties paid annually by EU companies exporting to Japan, as well as a number of long-standing regulatory barriers, for example on car exports. It will also open up the Japanese market of 127 million consumers to key EU agricultural products and increase EU export opportunities in many other sectors. In addition, the agreement will strengthen cooperation between Europe and Japan in a range of areas, reaffirm their shared commitment to sustainable development, and include for the first time a specific commitment to the Paris climate agreement.

Key parts of the Economic Partnership Agreement

The agreement will, in particular:

 • eliminate duties on many cheeses such as Gouda and Cheddar (which currently are taxed at nearly 30%) as well as on wine exports (currently at 15% on average);
 • allow the EU to substantially increase its beef exports, and open additional opportunities for export of pork products;
 • ensure the protection in Japan of more than 200 Geographical Indications (GIs), high-quality European traditional food specialities, and the protection of a selection of Japanese GIs in the EU;
 • remove tariffs on industrial products in sectors where the EU is very competitive, such as cosmetics, chemicals, textiles and clothing;
 • commit Japan to international car standards, with the result that EU exports of cars to Japan is made significantly easier;
 • open services markets, in particular for financial services, e-commerce, telecommunications and transport;
 • guarantee EU companies access to the large procurement markets of 54 large Japanese cities; remove obstacles to procurement in the economically important railway sector.

The agreement includes a comprehensive chapter on trade and sustainable development; sets very high standards of labour, safety, environmental and consumer protection; strengthens EU and Japan's commitments on sustainable development and climate change and fully safeguards public services. It also includes a chapter on small and medium enterprises (SMEs) which is particularly relevant since 78% of current exporters to Japan are smaller businesses.

Concerning data protection, the EU and Japan concluded on 17 July the negotiations on reciprocal adequacy, which will complement the Economic Partnership Agreement. The objective is to recognise each other's data protection systems as 'equivalent', which will allow data to flow safely between the EU and Japan, creating the world's largest area of safe data flows.

Japan and the EU share a strong commitment to democracy, the protection of human rights, free and open trade, multilateralism and a rules-based order. Japan is a long-standing Strategic Partner for the EU and an important ally on the international scene.

The Strategic Partnership Agreement will lead to further deepening of EU-Japan relations, strengthened foreign and security policy dialogue, and engagement across a wide range of global, regional and bilateral thematic issues. The Agreement re-affirms the shared values and common principles that form the basis of the EU-Japan partnership, including human rights, democracy, multilateralism and the rule of law.

The Strategic Partnership Agreement will boost dialogue and cooperation between the European Union and Japan on topics of mutual interest such as foreign and security policy, connectivity, climate change, environment, energy, cyber issues, employment and social affairs, as well as people-to-people exchanges. 

Negotiations for the Strategic Partnership Agreement and the Economic Partnership Agreement started in 2013, and both agreements were signed at the EU-Japan Summit on 17 July 2018.

On 29 November and on 8 December the two houses of Japan's National Diet ratified the Economic Partnership Agreement. The European Parliament's consent expressed today clears the way for the trade agreement's conclusion and entry into force. The remaining formalities are expected to be done in time for the agreement to become effective as soon as 1 February 2019.

The entry into force of the Strategic Partnership Agreement requires also the ratification by EU Member States, but a large part of the Agreement can be applied on a provisional basis already in early 2019.

 

Στην τελική ευθεία η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ιαπωνίας για να τεθεί σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης και της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η εμπορική συμφωνία που διαπραγματεύτηκε η Επιτροπή είναι η πρώτη συμφωνία στην ιστορία που περιλαμβάνει ρητή αναφορά στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Η εν λόγω εμπορική συμφωνία θα δημιουργήσει μια ανοικτή ζώνη εμπορικών συναλλαγών η οποία θα καλύπτει 635 εκατομμύρια άτομα και σχεδόν το ένα τρίτο του συνολικού παγκόσμιου ΑΕΠ. Η συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης είναι η πρώτη στα χρονικά διμερής συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας.

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας θα καταργήσει το μεγαλύτερο μέρος των δασμών ύψους 1 δισ. ευρώ που καταβάλλουν ετησίως οι εταιρείες της ΕΕ που πραγματοποιούν εξαγωγές στην Ιαπωνία, καθώς και μια σειρά χρόνιων κανονιστικών φραγμών, για παράδειγμα όσον αφορά τις εξαγωγές αυτοκινήτων. Επιπλέον, θα ανοίξει την ιαπωνική αγορά των 127 εκατομμυρίων καταναλωτών σε βασικά γεωργικά προϊόντα της ΕΕ και θα ενισχύσει τις εξαγωγικές ευκαιρίες της ΕΕ σε πολλούς άλλους τομείς. Περαιτέρω, η συμφωνία θα εμβαθύνει τη συνεργασία Ευρώπης και Ιαπωνίας σε ένα φάσμα τομέων, θα επανεπιβεβαιώσει την κοινή τους προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη, και θα συμπεριλαμβάνει για πρώτη φορά συγκεκριμένη δέσμευση σχετικά με τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.

Βασικά στοιχεία της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης

Ειδικότερα, η εν λόγω συμφωνία:

 • θα καταργήσει τους δασμούς σε πολλά τυριά, όπως το γκούντα και το τσένταρ (τα οποία σήμερα επιβαρύνονται με δασμό που ανέρχεται σχεδόν στο 30%), καθώς και στις εξαγωγές οίνων (σημερινός δασμός 15% κατά μέσο όρο)·
 • θα δώσει στην ΕΕ τη δυνατότητα να αυξήσει σημαντικά τις εξαγωγές βόειου κρέατος και θα δημιουργήσει επιπλέον ευκαιρίες για εξαγωγές προϊόντων χοίρειου κρέατος·
 • θα διασφαλίσει προστασία στην Ιαπωνία για πάνω από 200 γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ), υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκά παραδοσιακά εδέσματα, αλλά και προστασία για επιλεγμένες ιαπωνικές ΓΕ στην αγορά της ΕΕ.
 • θα άρει τους δασμούς με τους οποίους επιβαρύνονται βιομηχανικά προϊόντα σε τομείς στους οποίους η ΕΕ είναι πολύ ανταγωνιστική, όπως τα καλλυντικά, τα χημικά προϊόντα, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα ενδύματα·
 • θα δεσμεύσει την Ιαπωνία να τηρεί τα διεθνή πρότυπα αυτοκινήτων, γεγονός που θα διευκολύνει σημαντικά τις εξαγωγές αυτοκινήτων από την ΕΕ στην Ιαπωνία·
 • θα ανοίξει τις αγορές υπηρεσιών, ιδίως τις αγορές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ηλεκτρονικού εμπορίου, τηλεπικοινωνιών και μεταφορών·
 • θα διασφαλίσει την πρόσβαση των εταιρειών της ΕΕ στις μεγάλες αγορές δημοσίων συμβάσεων των 54 μεγάλων ιαπωνικών πόλεων· θα άρει τα εμπόδια όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις στον σημαντικό από οικονομική άποψη σιδηροδρομικό τομέα.

Η συμφωνία περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· θέτει ιδιαίτερα υψηλά πρότυπα σε θέματα εργασίας, ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και προστασίας των καταναλωτών· ενισχύει τις δεσμεύσεις της ΕΕ και της Ιαπωνίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή και διαφυλάσσει πλήρως τις δημόσιες υπηρεσίες. Περιλαμβάνει επίσης ένα κεφάλαιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το 78 % των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν σήμερα εξαγωγές στην Ιαπωνία είναι μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις.

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, η ΕΕ και η Ιαπωνία ολοκλήρωσαν, στις 17 Ιουλίου, τις διαπραγματεύσεις περί αμοιβαίας επάρκειας, και οι σχετικές αποφάσεις θα συμπληρώσουν τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης. Στόχος είναι να αναγνωρίζονται αμοιβαία τα συστήματα προστασίας δεδομένων κάθε μέρους ως «ισοδύναμα», γεγονός που θα καταστήσει δυνατή την ασφαλή ροή δεδομένων μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας και θα δημιουργήσει τον μεγαλύτερο χώρο ασφαλούς ροής δεδομένων στον κόσμο.

Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης για στενότερη συνεργασία

Η Ιαπωνία και η ΕΕ έχουν αμφότερες ισχυρή προσήλωση στη δημοκρατία, την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, το ελεύθερο και ανοικτό εμπόριο, την πολυμέρεια και τη βασιζόμενη σε κανόνες τάξη. Η Ιαπωνία αποτελεί μακροχρόνιο στρατηγικό εταίρο της ΕΕ και σημαντικό σύμμαχο στη διεθνή σκηνή.

Η συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης θα οδηγήσει στην περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων ΕΕ-Ιαπωνίας, στην ενίσχυση του διαλόγου στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, καθώς και στη δραστηριοποίηση σε ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων, περιφερειακών και διμερών θεμάτων. Η συμφωνία επανεπιβεβαιώνει τις κοινές αξίες και αρχές που αποτελούν τη βάση της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας, όπως, μεταξύ άλλων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η πολυμέρεια και το κράτος δικαίου.

Η συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης θα ενισχύσει τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως η εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφάλειας, η συνδεσιμότητα, η κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, η ενέργεια, τα θέματα που αφορούν τον κυβερνοχώρο, η απασχόληση και οι κοινωνικές υποθέσεις, καθώς και τις διαπροσωπικές ανταλλαγές. 

Οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης και τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης άρχισαν το 2013 και αμφότερες οι συμφωνίες υπογράφηκαν στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας στις 17 Ιουλίου 2018

Στις 29 Νοεμβρίου και στις 8 Δεκεμβρίου τα δύο σώματα του Κοινοβουλίου της Ιαπωνίας κύρωσαν τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης. Η έγκριση που παρείχε σήμερα ρητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανοίγει τον δρόμο για τη σύναψη και τη θέση σε ισχύ της εμπορικής συμφωνίας. Οι υπόλοιπες διατυπώσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν εγκαίρως προκειμένου η συμφωνία να τεθεί σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2019.

Για να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης απαιτείται επίσης κύρωση από τα κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά ένα μεγάλο τμήμα της συμφωνίας μπορεί να εφαρμοστεί προσωρινά ήδη από τις αρχές του 2019.

Source: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6749_en.htm